Gweithdy 6 Hydref 2015 Archifdy Dolgellau

beryl Cyffredinol

Daeth saith ohonom at ein gilydd ac ymunwyd â ni gan Hanna Huws, swyddog Cymunedau Gogledd Cymru, Cymru Dros Heddwch. Difyr oedd cyfnewid gwybodaeth a thrafod posibiliadau cydweithio.Dyma rai o’r pynciau a ddaeth i’r wyneb:
Hanna- 

  • Edrych am ffyrdd o ddod o hyd i heddwch
  • Plant ‘heb hanes’, a sut i gau’r bwlch
  • Prosiect Llyfr y Cofio, Rhian James Jones, digido pawb a gofnodwyd ar gofebion-Cymru
  •  AP Cymru’n Cofio ar gael i’w lawr-lwytho

Aelodau: Cwrs ar lein ‘futurelearn’. Rhian W wedi ei ddefnyddio ac yn ei gymeradwyo.

Mae dau o leiaf all fod o ddiddordeb i aelodau.

WW1: Trauma and Memory – dechrau 16 Tachwedd, 2 awr yr wythnos am 3 wythnos. BBC a’r Brifysgol Agored.

WW1 Changing Faces of Heroism – dechrau 26 Hydref, 4 awr yr wythnos am 3 wythnos. Prifysgol Leeds.

Cyfeiriwyd at y Ddau Gefnder, sef hanes a gofnodwyd gan Beryl.
Cyfeiriwyd at y gwaith mae Menna Jones yn ei wneud yn cofnodi hanes ysbytai yn y gogledd ar gyfer milwyr y Rhyfel Mawr.

Cynigiodd Catherine luniau o ddogfennau a sganiwyd gennym i’w gosod ar wefan Cymru Dros Heddwch ar ffurf stori. Trosglwyddwyd y rhain i Hanna.

Cawsom gopi gan Vivian o’r gwaith manwl a wnaeth ar y Tribiwnlys yn Llanrwst, a grybwyllwyd y tro blaenorol. Rhoddodd gopi o’i erthygl fel y gallwn dethol gydag ef, darn/darnau i’w rhoi ar ein gwefan newydd ac o bosibl ar Gasgliad y Werin.

Dros y misoedd nesaf…

beryl Cyffredinol

19 Medi 2.30 yn Neuadd Goffa Glyndyfrdwy: Darlith ‘Glyndŵr yn ei gynefin’ gan Yr Athro Gruffydd Aled Williams.

Cofiwch am y cyfle unigryw yma i glywed hanes Glyndŵr yn yr ardal a roddodd ei enw iddo!

 

10 Hydref 2.00 yn Neuadd Llanelltud yn dilyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol: Darlith ‘Old, rare and interesting: 400 years of Merioneth books’ gan Brian Slyfield a chyfle i weld casgliad preifat arbennig o lyfrau prin â chysylltiad â Meirionnydd.

Lansio cyfrol

beryl Cyffredinol

Roedd dydd Llun, 13 Gorffennaf yn ddiwrnod arbennig iawn yn Ysgol Llanbedr. Gwelwyd dau ddigwyddiad mewn un yno rhwng lansio’r gyfrol er cof am D J Williams, Y D.J. Arall. Bywyd a Gwaith D.J. Williams, Llanbedr 1886-1950 a ysgrifennwyd gan nith i D J, Gwenith Baker a dadorchuddio llechen er cof amdano ar fur yr ysgol. Cafwyd croeso mawr yn yr ysgol â’r plant yn cymryd rhan flaenllaw yn y gweithgareddau i gofio tad y comic Hwyl.

P7131010

(llun Beryl Griffiths)

Anrhydedd am gyfraniad arbennig

beryl Cyffredinol

Llongyfarchiadau mawr i un o’n haelodau Hugh Roberts o’r Bermo ar gael ei anrhydeddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru am ei gyfraniad arbennig yn llunio ei gasgliad o ffotograffau hanesyddol sydd i’w weld yma.

Categori Oedolion – Hugh Griffith Roberts 

Mae cyn swyddog Parc Cenedlaethol wedi treulio’r rhan fwyaf o’r degawd diwethaf yn gofalu am ‘y casgliad gorau, mae’n siwr’ o ffotograffau hanesyddol ym Mhrydain, gan ennyn diddordeb byd-eang a meithrin cydlyniant cymunedol mewn tref glan y môr y mae ei phoblogaeth yn draddodiadol wedi bod o natur amharhaol. Mae Hugh Griffith Roberts, o’r Bermo, hefyd wedi helpu i  hyrwyddo cynhwysiant digidol ymysg pobl hŷn, gan eu hannog i ddefnyddio gwefan i edrych ar y lluniau a’u rhannu â chyfeillion drwy ebost.

Dydd Sadwrn 23 Mai – Yr Ysgwrn

beryl Cyffredinol

Daeth nifer dda o aelodau draw ar ein hymweliad â’r Ysgwrn. Roedd yn brofiad arbennig cael yr hanes gan Gerald ar yr aelwyd a dod i sylweddoli gwir effaith y Rhyfel Mawr ar un aelwyd wledig, a thrwy hynny gweld effaith rhyfel ar gymaint o aelwydydd. Rhoddodd swyddogion y Parc Cenedlaethol esboniad ddarlun i ni o’r datblygiadau cyffrous sydd ar y gweill hefyd yn yr Ysgwrn.

20150523_150423 (2) yr ysgwrn  20150523_150536 (3)

Gweithdai Cofio a Chreithiau – 15 Mai 2015

beryl Cyffredinol

Crynhoi a chynllunio’r rhaglen yn yr hydref a 2016.  Ystyried cynnal ysgol undydd eto yn Nhan-y-Bwlch i rannu ein hanesion ac i ddenu aelodau newydd i’r grŵp.

Dal ati i sganio.  Bydd Rhian yn dychwelyd y sganiwr i Hazel yn y Llgen ac mae cynllun i roi offer newydd yn ei le fel rhan o’r Hwb Hanes.

Diweddariad ar ein gwefan newydd ac ar yr offer tapio

Bydd angen cysylltu â Chymru Dros Heddwch i drefnu rhoi deunyddiau hanes tapestri’r Crynwyr ar eu gwefan (CJ)

Gweithdai Cofio a Chreithiau – 15 Ebrill 2015

beryl Cyffredinol

Cyfarfu 9 o aelodau yn archifdy Dolgellau am weithdy 10.30-12.30

Rhai yn methu a dod oherwydd fod y diwydiant twristiaeth wedi cychwyn a hwythau’n brysur.

Rhoddodd Dai ychydig o syniadau i ni ar gyfer gwaith grwp i’r rhai nad oedd ganddynt berthnasau aeth i’r Rhyfel Mawr.  Teimlwn fod angen thema i rai ymchwilio adref.  Cynigiwyd:  Hanes ysbyty i’r swyddogion yn Nannau, Ffoaduriaid o Wlad Belg a ddaeth i’r ardal (yn enwedig i’r Bermo)  Mae’r Gymdeithas wedi noddi rhoi copïau o’r Barmouth Advertiser ar y we a gellir cael hanes ynddo.

Gweithdai Cofio a Chreithiau – 24 Mawrth

beryl Digwyddiadau

Aethom ati i sganio clawr rhaglen dadorchuddio cofeb Dolgellau a’i osod ar sgrin er mwyn trafod oblygiadau cynnwys rhywbeth o’r fath ar ein gwefan.  Bu’n gymorth i ni i gychwyn ffurfio protocol ar gyfer ein gwaith a hefyd rhoddodd gyfle i bawb i gyfrannu syniadau a sylwadau.  Teimlwn ein bod yn magu hyder a gweledigaeth. Cawsom sgwrs gan Catherine James o gwmpas nifer o ddogfennau a thystysgrifau oedd yn ymwneud â hanes ei thad, Jenkin W James, a fu’n Wrthwynebwr Cydwybodol. Daeth Mr James yn brifathro mawr ei barch, ar Ysgol Ramadeg y Bechgyn yn Y Bala.    

Byddwn yn dal ati i ddatblygu’n gwaith gan gefnogi’r Archifdy ac annog pawb i gyflwyno dogfennau gwreiddiol i’n casgliad yno.

Gweithdai Cofio a Chreithiau – 10 Mawrth 2015

beryl Digwyddiadau

Daeth yr un aelodau i’r ail weithdy. Cawsom drafodaeth ynghyn â’n bwriadau a chawsom gychwyn da yn gwrando ar hanesion am ddau daid i Geraint Vaughan Jones. Disgrifiodd Geraint rai o’r amgylchiadau trist a gwelsom nifer o luniau a dogfennau perthnasol. Drwy hyn, cawsom wybod am rai o’r ffynonellau buddiol a’r cofnodion swyddogol sydd ar gael i’n cynhorthwy wrth ymchwilio.

Cawsom drafodaeth ddifyr iawn i ddilyn a bu’n gyfrwng i ni feddwl am y camau nesaf, a’r hyn ydym am ei gyflawni.